bool(true)
Meer informatie aanvragen

Privacyverklaring De Parelhoenderhoeve

Binnen de zorg en ondersteuning aan verwerkt De Parelhoenderhoeve uw gegevens ten behoeve van deze zorg en ondersteuning. De Parelhoenderhoeve vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Binnen De Parelhoenderhoeve zijn uw privacyrechten optimaal geborgd.

De organisatie conformeert zich volledig aan de eisen uit de privacywetgeving. Er worden enkel persoonsgegevens verwerkt indien daarvoor een wettelijke grondslag is. In deze privacyverklaring is onder meer aandacht besteed aan de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, welke medewerkers hier toegang tot hebben, op welke wijze de geheimhouding van de persoonsgegevens is geborgd, de bewaartermijnen van de persoonsgegevens, hoe er wordt gehandeld bij datalekken alsook de bezwaarmogelijkheden.

Artikel 1. Reikwijdte
Dit reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde (verwerkingen van) persoonsgegevens alsmede op de daaraan ten grondslag liggende documenten. Dit reglement is tevens van toepassing op alle niet geautomatiseerde (verwerkingen van) persoonsgegevens. De afzonderlijke verwerkingen zijn opgenomen in het verwerkingsregister van De Parelhoenderhoeve. Dit register is onderdeel van deze privacyverklaring.

Artikel 2. Definitie persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken om u te identificeren. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan uw naam, adres, geboortedatum, gebruikersnaam, BSN en IP-adres. Hieronder vallen ook uw gezondheidsgegevens. Gezondheidsgegevens zijn bijzondere gegevens en worden vanuit de privacywetgeving extra beschermd. Het verwerken van persoonsgegevens heeft betrekking op elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Artikel 3. Categorieën persoonsgegevens 
Afhankelijk van de type zorg en ondersteuning verwerkt De Parelhoenderhoeve de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats);
 • Bereikbaarheidsgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • IP-adres;
 • Nationaliteit;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid.

Artikel 4. Doeleinden verwerking persoonsgegevens
De Parelhoenderhoeve verwerkt alleen persoonsgegevens als dit verenigbaar is met het doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld. Dit heeft betrekking op het volgende:

 • Voor het verlenen van zorg en ondersteuning;
 • Voor het informeren van andere zorgverleners buiten De Parelhoenderhoeve;
 • Ter verbetering van de kwaliteit van zorg die De Parelhoenderhoeve verleend;
 • Ten behoeve van een financiële en zorgadministratie.

In beginsel verwerkt De Parelhoenderhoeve alleen persoonsgegevens indien hier vanuit de privacywetgeving een wettelijke grondslag voor is en op basis van bovenstaande doeleinden. Er worden enkel noodzakelijke persoonsgegevens verwerkt. Indien De Parelhoenderhoeve uw gegevens voor een ander doel wil gaan gebruiken, zal er aan u toestemming gevraagd worden.

Artikel 5. Bewaren persoonsgegevens
Uw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch cliëntendossier. In dit dossier worden de relevante gegevens genoteerd met betrekking tot uw gezondheid en ondersteuningsbehoefte. Het bijhouden van een cliëntendossier is voor De Parelhoenderhoeve wettelijk verplicht. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden die benoemd zijn in artikel 4. Echter is de hoofdregel vanuit de WGBO dat De Parelhoenderhoeve gezondheidsgegevens in principe minimaal 15 jaar moet bewaren. Aan het einde van de termijn worden de gegevens verwijderd. De Parelhoenderhoeve is naast de WGBO ook gebonden aan andere wettelijke bewaartermijnen. Dat zijn bewaartermijnen die vanuit fiscale regelgeving op De Parelhoenderhoeve van toepassing zijn. Het cliëntendossier wordt bewaard en bewaakt in het digitale ECD Zilliz. Met deze partij is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Artikel 6. Inzage persoonsgegevens
Binnen De Parelhoenderhoeve heeft elke zorgverlener die betrokken is bij uw zorg en ondersteuning toegang tot uw persoonsgegevens. Zelf heeft u ook toegang tot deze gegevens. Dit is uw inzagerecht. U kunt daartoe een verzoek doen bij uw persoonlijke begeleider om inzage tot uw persoonsgegevens te verkrijgen, welke u vervolgens binnen 30 dagen een kopie van uw persoonsgegevens zal aanreiken.

Artikel 7. Recht op rectificatie
Wanneer u in uw persoonsgegevens dingen ziet die u onjuist vindt, heeft u het recht om aan te geven wat er volgens u onjuist is. De Parelhoenderhoeve wijzigt alleen objectieve gegevens. Wanneer u het niet eens bent met de rapportage, diagnostiek of andere omschrijvingen in het dossier, kan u in een aanvullende verklaring aangeven waar u het niet mee eens bent en eventueel om welke reden. De Parelhoenderhoeve zal dit toe voegen dit toe aan het dossier.

Artikel 8. Overdracht van uw gegevens
U heeft het recht om De Parelhoenderhoeve te verzoeken uw gegevens over te dragen aan een andere zorgverlener. De Parelhoenderhoeve zal contact zoeken met deze zorgverlener en uw cliëntendossier op een veilige manier doorsturen aan uw nieuwe zorgverlener.

Artikel 9. Bezwaarmogelijkheden
Heeft u mogelijk bezwaren tegen het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Indien u bezwaar maakt, zal De Parelhoenderhoeve na bezwaar uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verwerken, totdat er op uw bezwaar is beslist. U kunt bezwaar maken door dit aan te geven aan uw persoonlijke begeleider.

Artikel 10. Klachten
U kunt te allen tijde een klacht indienen of een verzoek om informatie aan uw persoonlijke begeleider wanneer u een klacht heeft over de omgang met uw gegevens of vragen heeft over deze privacyverklaring en hoe De Parelhoenderhoeve omgaat met uw gegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover vindt u op de website van de Autoriteit.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient

Artikel 11. Datalekken
De Parelhoenderhoeve heeft een beleid opgesteld omtrent het signaleren en opvolgen van eventuele datalekken. Als onderdeel van dit beleid is er een protocol ingesteld om tijdig opvolging te kunnen geven aan signalen van mogelijke datalekken. Vanzelfsprekend heeft De Parelhoenderhoeve alles inwerking gesteld om datalekken te voorkomen en heeft daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

Artikel 12. Geheimhouding
Zorgverleners van De Parelhoenderhoeve houden de persoonsgegevens geheim en gebruiken deze alleen in het kader van hun werkzaamheden voor De Parelhoenderhoeve. Zij verklaren dit door middel van het ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst.

Artikel 13. Cookies
De Parelhoenderhoeve maakt gebruik van functionele en anonieme cookies bij het gebruik van de website. Een cookie is een klein bestandje, dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hiermee kan De Parelhoenderhoeve anonieme gegevens die dus niet tot u herleidbaar zijn verzamelen om de dienstverlening en informatievoorziening te verbeteren.

Artikel 14. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan in de loop van tijd wijzigen. Op het moment dat de doeleinden van het verwerken van uw persoonsgegevens wijzigen, zal De Parelhoenderhoeve u daarvan op de hoogte brengen en indien nodig om toestemming vragen. Indien andere onderdelen van deze privacyverklaring worden gewijzigd, dan wordt u via de website of persoonlijk daarover geïnformeerd.