bool(true)
Meer informatie aanvragen

Medezeggenschap

Iedere bewoner en iedere ouder heeft medezeggenschap op terrein van eigen kamer / appartement en persoonlijk zorgplan. Daarnaast is er de algemene zorg en het gezamenlijk beleid. Eens per halfjaar is er een huiskamervergadering waar alle cliënten voor worden uitgenodigd. Zij krijgen dan de mogelijkheid een punt aan te kaarten dat gaat over het belang van de groep. Dit kunnen wensen zijn mbt activiteiten, maar ook faciliteiten zoals het vaste zwembad dat daarna geplaatst is.

Omdat de ervaring van de bewoners (en hun cliëntsysteem) de grootste indicator zijn om te meten hoe en wat er goed gaat en wat verbeterpunten zijn, wordt het zorgleefplan jaarlijks geëvalueerd en wordt er jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek gedaan.

Er is een cliëntenraad opgericht waar, vooralsnog, 3 ouders van cliënten in zitten. Deze ouders komen meerdere keren per jaar bij elkaar en de Parelhoenderhoeve faciliteert hiervoor de voorzieningen. Er is een cliëntenraad mail adres opgesteld die wordt beheert door de cliëntenraad.

Dit mailadres is clientenraadphh@gmail.com, hiernaar kunnen zowel persoonlijke tips als ideeën in het belang van de groep worden gecommuniceerd. De cliëntenraad beschikt over het kwaliteitsrapport van de Parelhoenderhoeve en ook hebben ze minimaal 1 keer per jaar overleg met het bestuur om knelpunten te bespreken, maar ook om advies te geven zodat hiermee rekening wordt gehouden in het beleidsplan. Het beleidsplan van de Parelhoenderhoeve wordt eens per 2 jaar geëvalueerd.